Winkelwagen  

Uw winkelwagen bevat geen producten.

Categorieën

Nieuwsbrief

1 Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Rieslinghuis

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk overeengekomen zijn. De overige bepalingen blijven in dat geval onverkort van kracht.

1.3 Rieslinghuis heeft te allen tijde de bevoegdheid om deze voorwaarden te wijzigen.


2 Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Rieslinghuis zijn vrijblijvend. Rieslinghuis behoudt zich het recht voor om aanbiedingen in te trekken en/of prijzen te wijzigen.

2.2 Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid.

2.3 Een overeenkomst komt alleen tot stand na schriftelijke acceptatie van de kant van Rieslinghuis.

2.4 Rieslinghuis is gerechtigd om bestellingen te weigeren of daaraan bepaalde voorwaarden te verbinden.

2.5 Voor alle bestellingen geldt als minimum leeftijd 18 jaar.

2.6 De vermelde prijzen zijn inclusief accijns en BTW maar exclusief bezorgkosten. Bezorgkosten worden zowel op de website als in de bevestiging van de kant van Rieslinghuis weergegeven.

2.7 Betaling dient te geschieden op de voorgeschreven wijze. De factuur wordt u per e-mail toegezonden. Als datum van betaling geldt de datum van bijschrijving op de bankrekening van Rieslinghuis.

2.8 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de daarop volgende dag een vertragingsrente verschuldigd van 2% per maand of deel van een maand over het openstaande bedrag. Per aanmaning van de kant van Rieslinghuis bent u een bedrag van € 25,-- aan administratiekosten verschuldigd. Als er ook na aanmaning niet of niet volledig of niet voor de in de aanmaning gestelde uiterste datum van betaling wordt betaald, is Rieslinghuis gerechtigd ook de buitengerechtelijke (incasso)kosten in rekening te brengen welke ten minste 15% van het openstaande bedrag zijn met een minimum van € 300,-. Daarnaast is Rieslinghuis gerechtigd tot de daadwerkelijk gemaakte volledige buitengerechtelijke incassokosten indien deze hoger zijn.

2.9 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Rieslinghuis gerechtigd (de uitvoering van) de overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomsten te ontbinden dan wel op te schorten.

2.10 In geval van prijswijziging door Rieslinghuis in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan bent u gerechtigd uw bestelling te annuleren binnen tien werkdagen na mededeling van de prijsverhoging door Rieslinghuis. Indien op dat moment reeds is betaald, worden eventuele reeds gedane betalingen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen teruggestort.

2.11 De eigendom van de geleverde producten gaat pas over als u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Rieslinghuis verschuldigd bent heeft voldaan.

2.12 Voor het niet of niet correct overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel tussen u en Rieslinghuis dan wel tussen Rieslinghuis en derden is Rieslinghuis niet aansprakelijk tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Rieslinghuis.

2.13 De informatie die op de website van Rieslinghuis wordt gepubliceerd, van welke aard ook, wordt louter ter informatie gegeven op basis van bronnen die naar de mening van Rieslinghuis betrouwbaar zijn maar zonder enige garantie met betrekking tot de betrouwbaarheid, het actuele karakter, de volledigheid of de kwaliteit en de juistheid van de inhoud ervan.


3 Reclames

3.1 Vanaf het moment van aflevering gaat het risico van het product op u over. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken op breuk en of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Als dat niet het geval is dient u Rieslinghuis daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven werkdagen na de aflevering schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

3.2 Rieslinghuis zal eventuele klachten zo spoedig mogelijk trachten op te lossen en u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

3.3 Als is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden heeft Rieslinghuis de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan binnen 30 dagen terug te storten indien eventueel reeds is betaald.

3.4 Als u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen heeft u het recht het product binnen vier weken na aflevering aan Rieslinghuis te retourneren. Na overleg, regelt Rieslinghuis het transport (binnen Nederland) en neemt de kosten hiervoor op zich.

3.5 Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd als de verpakking van het product en het product zelf onbeschadigd zijn.

3.6 Iedere eventuele aansprakelijkheid van Rieslinghuis vervalt in geval van (door) verkoop of levering door u aan derden.


4 Overmacht

4.1 Rieslinghuis heeft het recht om in geval van overmacht de uitvoering van de bestelling op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden. Dit wordt u schriftelijk meegedeeld. Rieslinghuis is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.

4.2 Als overmacht geldt iedere tekortkoming die niet aan Rieslinghuis kan worden toegerekend omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en/of niet voor haar rekening komt waarbij ondermeer te denken valt aan een bedrijfsstoring, een storing in de internetverbindingen, transportvertraging, een staking en het niet of niet tijdig leveren door leveranciers.


5 Privacy

5.1 Rieslinghuis respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en zorgt ervoor dat de door u verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. De gegevens worden alleen gebruikt met uw toestemming en worden niet aan derden verkocht. Wel kunnen deze aan derden ter beschikking worden gesteld die betrokken zijn bij de uitvoering van de bestelling. 5.2 Met uw toestemming worden gegevens ook gebruikt om u te informeren over ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u daar geen prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te versturen aan info@rieslinghuis.nl. 5.3 Verwerking van de gegevens zal geschieden in overeenstemming met de wet.


6 Intellectuele eigendom

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Rieslinghuis geleverde producten alsmede ook de website en door Rieslinghuis gehanteerde teksten en afbeeldingen geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 Iedere vorm van gebruik van deze rechten is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming vooraf van Rieslinghuis.


7 Levering

7.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering vanaf het magazijn van Rieslinghuis. Rieslinghuis is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt bij de bezorging door Rieslinghuis ingeschakelde vervoerder.

7.2 Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat Rieslinghuis hem heeft verwittigd. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

7.3 Opgegeven levertijden van Rieslinghuis zijn indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan 30 dagen overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de consument Rieslinghuis schriftelijk in gebreke te stellen. De consument is gerechtigd om bij overschrijding van de levertermijn de overeenkomst te annuleren, nadat Rieslinghuis behoorlijk in gebreke is gesteld.

7.4 Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan Rieslinghuis de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de consument de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

7.5 Indien Rieslinghuis gegevens behoeft van de consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat consument deze aan Rieslinghuis ter beschikking heeft gesteld.


8 Toepasselijk recht en bevoegde rechten

8.1. Op alle overeenkomsten met Rieslinghuis is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


HomeHome